תקנון

תקנון האתר

1. השימוש באתר JobClick.co.il (להלן: "האתר") כפוף לתנאים המפורטים (להלן: "תקנון האתר"), ומהווה הסכמה פורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לגברים ולנשים כאחד.

2. תנאי השימוש באים להבהיר את היחסים בין סאנרייז אינטראקטיב (להלן: "ספקית השרות" או "מפעילת האתר") לבין כל אדם המשתמש בשרותי אתר JobClick.co.il (להלן: "המשתמש" או "הלקוח").

3. האתר, עיצובו, הדפים הכלולים בו, התוכן, קטגוריות, סיווגים, ושאר חלוקות המצויות בו, הסידור וההצגה של המידע למעסיקים ולמועמדים, רשימת המעסיקים והחברות, אינדקס לוחות הדרושים וכל צורת הצגת השרותים באתר וכל תוכן (להלן: "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של ספקית השרות. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מספקית השרות ואין לעשות בו שימוש מסחרי כלשהוא, אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש במסגרת השרות שהוגדר באתר.

4. כל זכויות הקניין הרוחני, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי לספקית השרות.

5. ספקית השרות עושה ככל שביכולתה לספק מידע אמין ומקצועי, אך יחד עם זאת, תוכן המתקבל ממשתמשי האתר והמוצג בו נאסף והתווסף ממקורות רבים. לספקית השרות אין שליטה על מקורות המידע, ולפיכך אין הוא נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, ו/או לנכונותו, ו/או לתקפותו, ו/או לשלמותו, ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. ספקית השרות אינה אחראית לתוכן הסיווגים ו/או המודעות והמידע המסחרי המתפרסמים באתר. פרסום הסיווגים/משרות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של ספקית השרות לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים, ולעניין השימוש בהם.

6. ספקית השרות מאפשרת קישור בין מחפשי עבודה למעסיקים פוטנציאלים באמצעות הגדרה וסימון סיווגים/משרות פנויות לאיוש של חברות ומעסיקים מחד ודיוור של פניות מועמדים/ מחפשי עבודה אל המגייסים באופן אוטומטי ע"י מערכת ניתוב ייעודית מאידך. ספקית השרות אינה אחראי לכל נזק או פגיעה ישירים / עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא, וכי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, או שנשלח אליו, על ידי ספקית השירות, באמצעות דואר אלקטרוני.

7. המשתמש באתר של ספקית השרות עושה זאת על שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית. המשתמש מוותר בעצם השימוש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מספקית השרות שעשויה לנבוע כתוצאה משימוש באתר.

8. ספקית השרות שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש. לגבי לקוחות המנויים לשירותים קיימים, ספקית השרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השרות ותעריפיו בכל עת, לפי שיקול דעתה, בהודעה ללקוחותיה בדואר אלקטרוני או באתר.

9. ספקית השרות מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמש מלבד לצורכי שירותים המסופקים על ידי האתר והודעות ועדכונים אשר נמצאו ע"י ספקית השירות רלוונטיים למשתמשי האתר. יחד עם זאת, שומרת ספקית השרות על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר ובשרות, ולהשתמש במידע זה לצורכיה הפנימיים ושיפור השירותים המוצעים באתר.

10. חלק מן השירותים המוצעים באתר כרוכים בתשלום. למועמד/מחפש העבודה - דמי משתמש בתשלום חד פעמי או דמי מנוי חודשי. למגייס - דמי חשיפה (PayPerExposure) או דמי קבלת פניות מופחתים (PayPerCV) או דמי מנוי קבועיים: חודשי, חצי שנתי, שנתי. תעריפי השירותים בתשלום ייקבעו על פי שיקול דעתה של ספקית השרות, ויפורסמו בהודעה ללקוחות בדואר אלקטרוני ו/או באתר טרם ביצוע הרכישה.

11. מחירי השירותים המוצעים באתר נתונים בשקלים ואינם כוללים מע"מ.

12. החיוב באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, בכפוף להוראות הסליקה של חברות האשראי ומאובטח בפרוטוקול SSL.

13. לספקית השירות אין כל סמכות החלטה לגבי אופן בחירת המשתמש להיעזר במי מן השירותים המוצעים באתר. מכאן שבאחריות המשתמש לסיים את עבודתו עם האתר. הסברים מלאים לניתוק מן השירות יקבל בעת התקשרותו עם האתר ויהיה אחראי להבינם.

14. ספקית השרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, כולם או חלקם, בכל עת. במקרה של הפסקה מלאה של השירות, לא יחויבו משתמשים המשלמים דמי מנוי חודשיים עבור השירות החל מהפסקתו. היה והפסיקה הספקית את פעילות האתר או השרות בו, הינה מתחייבת להחזר כספי ללקוחותיה בעבור כל חודשי המנוי עבורם שולם מראש מעבר למועד בו הופסק השרות. במקרה של הפסקת השירות, ספקית השרות לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו לגבי נזקים שנגרמו עקב הפסקת השרות.

15. המשתמש מתחייב להשתמש באתר על פי כל הוראות דיני מדינת ישראל, (להלן: "הדין") החלים כעת ו/או שיתחדשו ו/או שישתנו מעת לעת. המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר ו/או באמצעות האתר שימוש, האסור על פי הוראות כל דין ו/או על פי ההוראות ו/או התניות שבאתר ו/או על פי כל הגדרה של שימוש סביר והגיוני אשר אין בו גניבה או מעשה גזל והתעשרות שלא כדין מכל סוג שהוא.

16. האתר, דפי האתר, קישורים, מודעות ופרסומות המופיעים באתר (להלן: "התכנים") והתוכנה הנם קניינה של מפעילת האתר וכפופים לזכויות הקניין והיוצרים של מפעילת האתר. סמני המסחר הינם קניינה של מפעילת האתר או במידה ופורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלו. המשתמש מתחייב שלא להפר, בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי, את זכויות הקניין והיוצרים של מפעילת האתר ושלא לעשות שינויים באתר ו/או בחלקים ו/או במרכיבים ממנו, שלא על פי המוסכם בתקנון זה. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי במידע ו/או בתכנים המתפרסמים באתר וכן שלא להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להתקין ו/או להשכיר ו/או להציג ו/או לבצע ו/או לפרסם ו/או לחלק ו/או להציע למכירה ו/או להשכרה ו/או לצורכי מסחר, בכל דרך שהיא, בין שלא בתמורה ובין בתמורה, כל העתקה של האתר ו/או של פרטי המידע ו/או התכנים לרבות כל תוכן אחר המועבר אל המשתמש בדואר אלקטרוני או באמצעי אחר ע"י מפעילת האתר.

17. באתר עשויים להיות קישורים לאתרי ועמודי אינטרנט אחרים ברשת האינטרנט, שאינם מופעלים על ידי מפעילת האתר ואשר אין לה שליטה ו/או אחריות ו/או הסכמה לאמור בהם ו/או לתכנים ו/או למידע המפורסמים בהם. ספקית השירות לא תשא בכל אחריות בקשר לכך ואינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יובילו את המשתמש לעמוד האינטרנט המבוקש ו/או לאתר אינטרנט פעיל. המשתמש מתחייב, כי אם יעשה שימוש בקישורים ובאתרים אלו, באמצעות קישור ו/או הפניה מהאתר, אזי הוא יעשה כן על פי התנאים וההוראות באתרים הרלוונטיים ובכפוף להוראות כל דין .מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה, כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג`, בגין תוצאה ו/או נזק, שיגרמו למשתמש, עקב השימוש בקישורים ו/או באתרים עימהם התקשר.

18. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. ספקית השרות אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספקים את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. ספקית השרות אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי ספקית השרות לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

19. ספקית השירות עושה שימוש ב "עוגיות" (cookies) לצורך שימור סיסמאת הגישה לאתר במטרה להקל על משתמשי האתר וכמקובל באתרים אחרים. נטרול העוגיות על ידי מחפש העבודה הינה באחריותו כאשר, היה ושכחת את סיסמאתו, ייצטרך לאתרה מחדש בכוחות עצמו.

20. על כל משתמש באתר, המקבל פרטים של מחפשי עבודה בצירוף קורות חייהם אסור השימוש במידע זה אלא לצורך גיוסו לעבודה בארגונו או עבורו ו/או לצורך השמתו לעבודה בארגון/חברה/עסק אחר. כחלק מתנאי השימוש באתר, על המגייס לשמור על דיסקרטיות וסודיות פרטיו של המועמד ולא לפרסמם ברבים בכל צורה שהיא ולא למסרם לצד ג' שלא למטרת גיוסו ו/או השמתו לעבודה.

21. ספקית השרות רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את ספקית השרות ומנהליו, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טירחת עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או שימוש אסור.

22. ספקית השרות אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי ספקית השרות.

23. המשתמש מאשר בזה, כי לא מתקיימים בינו ובין מפעילת האתר, כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר האינטרנט האמור, כל קשרי יזמות, קבלנות, שותפות, העסקה או סוכנות. המשתמש מסכים, כי הסעד היחיד והבלעדי, העומד לרשותו על פי הסכם זה, הנו הפסקת השימוש באתר.

24. ספקית השרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי תקנון זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.

25. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.