ללא שם

המועצה להשכלה גבוהה העניקה למכללה האקדמית אשקלון היתר להפעיל תוכניות לימוד עצמאיות לתואר ראשון של המכללה. היתר זה הוענק למכללה לאחר שוועדת בדיקה בין אוניברסיטאית אישרה את עצמאותה האקדמית של המכללה ולאחר שעמדו על יכולותיה של המכללה הן מן ההיבט האקדמי והן מן ההיבט הפיזי. אישור זה מהווה ציון דרך משמעותי בחייה של המכללה שהחלה את דרכה כשלוחה של אוניברסיטת בר אילן בשנות השישים המאוחרות ועד אשר הוכרה לראשונה כמכללה אזורית על ידי משרד החינוך.
ללא שם